• Campus residencial URV i parc urbà

  • 1238-AJV-TGN.ES-2015
  • by Andrea Josa

La principal motivació del projecte era arribar a projectar una residència on creia que als estudiants els hi agradaria viure. Un lloc pensat per a poder relacionar-se amb altres estudiants, no només en espais interiors, sinó també gaudint de la vida a l’exterior.

Em plantejo que l’objectiu del projecte és no tan sols projectar una residència que pot millorar un espai de la ciutat que està en mal estat, sinó que planteja una manera de viure dels estudiants una mica diferent a la que estem acostumats.

Estratègia urbana

– ORGANITZACIÓ URBANA d’una àrea de Tarragona en estat de degradació i abandonament.
– CONTINUÏTAT VERDA entre el Parc de Francolí i la creació d’una barrera natural entre la ciutat i l’autovia, i que acaba desembocant en aquest nou parc urbà i arribant fins a la universitat.
– TRASPÀS NATURAL del corredor cap a l’altra banda de l’autovia per a connectar-lo amb els espais verds fora del nucli urbà i generar zones d’interès per a córrer, passejar o anar amb bici.
– REVALORACIÓ DELS CAMINS donant vies de sortida de la ciutat per a poder gaudir dels espais naturals als voltants de Tarragona, com per exemple una ruta fins a l’aqüeducte romà.
– Millorar la CONNEXIÓ PER A VIANANTS entre Tarragona i els barris de Tarragona 2 i Sant Pere i Sant Pau. Són barris que es troben relativament a prop però la connexió es fa a través d’un entorn poc agradable i segur.
– ABAST A LA UNIVERSITAT enllaçant els dos campus amb la residència a través d’aquest nou parc.

Proposta urbanística

El nou parc urbà modifica una zona de la ciutat en un estat actual bastant precari. Es modifiquen diferents aspectes per a poder crear una nova ordenació urbana. Les principals estratègies són l’eliminació del ramal de l’autovia per tal de crear un parc continu fins a la universitat; una nova xarxa de camins per a vianants que recorren el parc i l’enllacen mitjançant passeres amb l’altra banda de l’autovia; es condiciona la vegetació concentrant un major nombre de zona arbrada en els límits amb l’autovia; i es mantenen algunes de les edificacions existents més rellevants arquitectònicament com a espais de suport als serveis del parc.

Proposta arquitectònica

A l’hora de plantejar la nova residència, es qüestiona el model residencial basat en un edifici amb uns espais comuns i unes habitacions organitzades en sèrie al llarg d’un corredor, ja que es tenen en compte dos factors que inevitablement influeixen en l’arquitectura: el lloc i l’habitant.

La topografia del solar permet crear un programa separat en diversos nivells, fent agrupacions similars de programa en cada terrassa i generant diverses entrades que connecten amb la ciutat i el parc. A més, cadascuna d’aquestes parts es connecta amb la resta mitjançant els espais exteriors, que també s’aprofiten de la topografia.

A més de la topografia, el lloc ofereix un clima mediterrani que propicia que la gent participi i es relacioni majoritàriament als espais exteriors. És aquí on també entra el perfil de l’habitant: una persona que decideix viure en una residència perquè li permet viure en comunitat. Per tant, el que es busca són espais de relació, espais on els estudiants es troben, xerren, descansen, passegen… i gràcies al bon clima, són sobretot espais exteriors: públics com la Plaça o més privats com els patis que es generen entre les habitacions.

Programa planta baixa +0.00m

La planta baixa acull dues parts del programa: els espais d’atenció, formats per l’entrada i la sala d’actes, i els espais d’estudi, que es divideixen en diverses zones segons el tipus d’estudi.

Entrem coberts a un espai a doble altura que s’obre cap a les vistes d’un pati interior i a través d’una visual creuada gràcies a una obertura detectem la recepció. Aquesta entrada separa les dues parts del programa: per una banda, la sala d’actes, que connecta dues cotes a través d’un sistema de grades; i per l’altra els espais d’estudi, formats per aules polivalents connectades a través d’un corredor que es va eixamplant a les entrades, creant espais de relació mentre entres i surts de l’aula; un espai d’estudi en grup, que s’obre a un pati interior més recollit; i finalment l’espai d’estudi individual, mitjançant un recorregut a través d’unes escales laterals que comuniquen les diferents cotes que van adoptant cadascun dels volums, obrint-se a un espai verd exterior. En ells hi trobem diferents situacions per a l’estudi (taules, pufs, sofàs…) per a que cada estudiant pugui triar la manera com més li agradi estar.

Programa planta primera +4.00m

La planta primera té com a element central La Plaça, un espai servidor a totes les parts del programa. Es planteja porticada per a reforçar la idea de plaça i per tal de crear un recorregut cobert que uneix els diferents accessos. Hi podem arribar a través dels espais urbans de la ciutat i del parc.

Pel que fa als espais d’atenció, recepció es situa en un punt estratègic que permet controlar les dues entrades i és vista des del moment en que entres a la Plaça. De la mateixa manera que a la planta baixa, la zona d’estudi continua salvant el desnivell i obrint-se cap al paisatge, creant un nou espai per a estudis més pràctics: el taller. Els espais comuns es divideixen en dos blocs: el primer es planteja per a espais d’instal·lacions i de serveis lligats a la cuina; al segon es concentren els espais de menjador i sala comuna, que s’obren cap a la Plaça, i el gimnàs a doble altura que s’orienta cap a la zona esportiva del parc. La sala comuna és el punt més gran d’encontres entre estudiants a l’interior. Es desenvolupa en dos nivells connectats a través d’unes graderies que rodegen un pati més íntim. El recorregut està ple de pufs i coixins on els estudiants es troben, xerren, juguen, fan el gandul… en definitiva, un espai per a viure en comunitat.

Programa planta segona +8.00m +9.00m i +10.00m

A la planta segona és on es produeix la unió entre els espais comuns i els espais privats. En aquesta cota se situen diferents accessos que, coincidint amb el traç dels carrers, connecten la residència amb el parc.

En aquesta cota s’acaba completant el programa d’espais comuns. La sala comuna desemboca en unes visuals cap a l’espai exterior de La Placeta, amb una sala de la TV i un espai de bugaderia. A la zona de gimnàs se situen dues sales polivalents que s’orienten al doble espai i gaudeixen també de vistes a la zona esportiva.

El barri d’habitacions s’organitza a partir de carrers i places on se situen les entrades de cada habitació. Totes elles donen a un pati que pot ser interior entre habitacions o limitant a l’espai de carrers. En aquest cas, s’opta per aplicar un filtre de lames que actua com un mur semiopac.

Programa planta tercera +11.00m +12.00m i +13.00m

La planta superior d’habitacions s’organitza a través de passeres relacionades amb les places de major grandària per tal de no perdre mai aquesta relació entre estudiants. A més, es plantegen diferents terrasses comunitàries aprofitant algunes de les cobertes, per tal que les relacions que es donen als patis en planta baixa es puguin donar també al pis superior.

Estratègia d’organització de les habitacions

El que es busca en el plantejament de les habitacions és crear una atmosfera íntima de relacions entre estudiants, i què millor que pensar en un barri més de la ciutat, on els seus habitants es troben a les places i als carrers.

Per a aconseguir-ho es desenvolupen 3 fases:

– IMPLANTACIÓ. Es creen uns carrers principals que enllacen de manera directa la residència amb el parc i on hi apareixen uns eixamplaments, al voltant dels quals es forma una trama base que marca la distribució de plens i buits.
– MODIFICACIÓ. Els eixamplaments es comencen a deformar, unint algunes de les places entre elles per a crear els nuclis verticals al pis superior.
– DISTRIBUCIÓ. Un cop definits els espais de circulació es planteja la posició de les habitacions, tenint e compte que tinguin un accés a través dels eixamplaments i una sortida a un pati interior.

Hi ha dos bases d’habitacions: una de 3x6m i l’altra de 6x6m. Cadascuna té uns mòduls que, combinant-los segons si l’habitació s’orienta a nord, sud, est i oest.. D’aquesta manera es creen diferents models per tal de donar servei a diferents tipus de situacions: habitacions individuals, dobles, accessibles per a minusvàlids i dúplex per a les que s’orienten a nord.

Com es construeix?

La separació dels volums i la diferència d’escala entre els espais comuns i les habitacions fa que els sistemes estructural i constructiu han de ser els encarregats d’entreteixir el programa per tal de definir la unitat visual.

El mur prefabricat és l’element que resol la volumetria de l’edifici. Suporta i a la vegada construeix. Se li aplica una textura rugosa a la part exterior per a crear una faça més dinàmica. Es tanca a l’espai urbà i s’obre cap a l’interior als espais exteriors de relació o intencionadament cap a les zones verdes. En aquest joc d’obrir-se i tancar-se apareix el sistema de suport prefabricar de pilars i jàsseres, permetent que l’edifici es pugui obrir als espais exteriors.

S’incorpora un fals sostre de lames de fusta per a la seva permeabilitat controlada del pas d’instal·lacions. En el cas dels espais comuns es planteja un paviment continu resistent que aguanti l’ús diari i es tanquen les parets amb un material més càlid (OSB), que aporta a l’espai la seva textura característica. En el cas de les habitacions aquest concepte es gira: el material resistent passa als tancaments en forma de Viroc i es pavimenta amb una tarima d’OSB per a donar una sensació de major confort. El fals sostre de lames de fusta es manté per a donar continuïtat visual entre els espais. Les lames de fusta passen també a formar part de la façana com a filtres que preserven la intimitat dels espais i actuen de filtre solar, permetent diferents graus d’inclinació a gust de l’usuari de cada habitació.

credits

architect: Andrea Josa  |  client: ETSA Reus  |  status: Academic Project (2015)  |  location: Tarragona, Spain (41.123942, 1.247369)  |  climate: Temperate, Mediterranean  |  materials: concrete, wood  |  environment: Urban  |  visualizer: Studio  |  scale: 6.800 m2 medium  |  types: residence, residential  |  views: 1.579