1612-AMA-TAE.KR-2014
Daegu
1565-UHO-TAE.KR-2012
Daegu