Parc Vora Mar
1201-BLA-BCN.ES-2015
Architects: [b•lap], Territoris XLM, Elia Hernando, ar47
Client: Unknown
Status: Competition (2015)
Location: Vilanova i la Geltrú, Spain
Coordinates: 41.2156814,1.7264536
Climate: Mediterranean, Temperate
Material: Undefined
Environment: Seaside
Visualizer: Studio
Scale: 40.000 ㎡ Large
Types: Masterplan, Public space, Waterfront

Els ports són una porta al mar però alhora poden significar la interrupció del sistema litoral i del sistema urbà. L’objectiu de la proposta es centra en la recuperació ecològica del front litoral. Fins als anys 80 la franja litoral de VNG funcionava com a connector ecològic en la façana de la ciutat. Un cop construït el port es trenca la relació preexistent entre el massís del Garraf i el Parc del Foix, ecosistemes assentats que juntament amb les cultius que envolten la ciutat , conformen i conformaven uns estrats vegetals i de fauna de gran valor per a la zona. El front marítim de VGN també es caracteritza per la sortida natural de rieres i torrents, com es el cas del Torrent de Piera i la Rambla de Lluis companys, ambdós actualment canalitzats de manera artificial fins al mar.

Tanmateix, els espais que configuren el front marítim de VNG allotgen un enorme potencial per a esdevenir espais que recuperin les relacions de continuïtat física, funcional i visual entre els barris i el mar. A més el passeig actual es conforma com un recull de intervencions fruit de diferents dècades que han generat una estructura irregular i des-connexa. La proposta recull un conjunt d’intervencions per permetre urbanitzar i recuperar ecològicament l’àrea de projecte tot recollint la intervenció feta fa pocs anys i els espais d’activitats que es desenvolupen actualment i els previstos en un futur, mitjançant la creació d’un nou parc, com a element de nova identitat i un nou paisatge multifuncional reconeixible.

L’espai actual es configura a partir d’una nova traça viària que recull els diversos vials perpendiculars i dota d’accessibilitat a l’àmbit, optimitzar la superfície destinada a circulació rodada i prioritzar l’ús del transport públic. El nou parc lineal es concep com un espai de transició i relació entre l’àmbit “vora ciutat” vinculat a la façana urbana i l’àmbit “vora mar” i s’ordena a partir de tres atributs fonamentals:

– Parc litoral que connecta els espais naturals i els integra en el conjunt d’espais lliures urbans configurant un nou sistema divers i continu.
– Parc urbà que incorpora espais d’activitat com a mecanisme d’aproximació de la ciutat al mar.
– Parc mirador que incorpora la visió del mar, més enllà del port, com a element essencial que remet a l’origen del lloc i té la seva punta de llança a la plaça del mar.

El parc litoral

La franja “vora mar” esta en contacte amb el límit portuari connectant les platges i  caracteritzada per un alt nivell de naturalització dels seus espais. Es tracta d’una àrea formada per micro-topografies de naturalesa dunar amb d’altres artificials d’elements de fusta per lleure, garantint una bona connexió visual i efecte balcó al mateix temps que protecció del vent i el valor afegit natural.

Observant la vegetació present es proposa la continuïtat de Pinus pinea recreant una base de bosc mediterrani conformada per espècies mediterrànies i d’altres com la Casuarina cunninghamiana o la Chorisia speciosa que permetran conformar un espai mediterrani i alhora ornamental. L’objectiu es no generar un monocultiu per tal d’evitar problemes de gestió d’infermetats al parc. S’incorporen l’estrat arbustiu dintre de parterres continguts per tal de facilitar-ne el seu manteniment i la circulació de vianant es realitza sobre una base de sauló per permetre la major superfície permeable.

En els punts on les visuals amb el mar son possibles es proposa la unió entre el sistema dunar i el mar com a teló de fons. Es recuperen topografies dunars mediterrànies amb Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Medicago marina, Pancratium maritimum i rera duna (mes propera als vianants) Crucianella maritima, Helichrysum stoechas, Lotus creticus, Ononis ramosissima.

En l’extrem est de VNG hi es present el Torrent de Piera, on es proposa la re-valorització d’aquest espai adaptant vegetació en part més humida però típica de la mediterrània com es el Populus alba i vegetació arbustiva més herbàcia i la recuperació de prat rústic per al passeig.

Puntualment i coincidint amb els eixos viaris que condueixen al parc es delimiten  un conjunt d’àrees d’estada, que creuen transversalment el conjunt afavorint la connectivitat entre els diferents teixits i donant ritme a la secció lineal. Es col•loquen  en aquests punts vegetació especial en grups per destacar la seva singularitat i enriquir el nou llenguatge paisagistico-urbà.

El parc urbà

L’espai “vora ciutat”, en contacte amb les façanes urbanes existents, s’ordena a partir del reconeixement i  valorització de les preexistències arquitectòniques, la vegetació existent.

En continuïtat amb la façana marítima i seguint el ritme de les illes existents es defineixen un conjunt d’àrees, identificades amb un paviment distintiu, associades a l’ús de les plantes baixes i a la possible ubicació de terrasses. La seva dimensió permet compatibilitzar un ús comercial intensiu de l’espai amb el seu ús com a passeig. Altrament aquests espais integren l’arbrat existent i mitjançant l’ampliació dels seus escocells s’agrupen amb una superfície més amplia vers la fragmentació i incoherència actual, resultant de l’anàlisi dels valors i les fragilitats existents en la ordenació actual.

A través de l’anàlisi de la vegetació, actual s’observa una gran varietat d’espècies arbrat que es respecta ja que es considera part del patrimoni del municipi. Només es proposa el trasplantament d’exemplars de petit port com son el conjunt de Ficus sp. alineats al passeig ja que no generen ombra al vianant.

El parc mirador

La plena recuperació del passeig marítim passa per recuperar també la relació visual amb el mar. En aquest sentit, el nou edifici d’equipament s’ha projectat com un nou element topogràfic que permet integrar un espai de gran volumetria i generar un nou espai públic elevat que des del qual es possible contemplar l’horitzó i alhora disposar d’una nova visió VNG fent una mirada enrere.

Com a conclusió, l’estructura general del parc es conforma com una infraestructura verda de caràcter transversal que garanteix la integració urbana, la funcionalitat i flexibilitat d’escenaris per el desenvolupament de la vida quotidiana, i de consecució natural de diferents biòtops mediterranis creant un nou passeig per la ciutat.

Team: B-LAP (Elisenda Lurbes Soriano, Ana Quintana Zazurca, Sergi Romero Moreno, Giorgia Sgarbossa), TerritorisXLM (Mònica Beguer Jornet, Xavier Matilla Ayala, Cristóbal Moreno), UrbanCompass (Èlia Hernando Navarro), AR-47 (Roger Jornet, Roberto Aparicio, Sílvia Ollé) | Post date: 01/06/2015 | Views: 3.613