• β

  • Beta Architecture
    studio specialized in
    unbuilt architecture

Our work.
Collection.

Redacció del projecte d’urbanització i volumetria d’un edifici dotacional a la plaça del nou centre de Badalona