56 social housing in Sant Adrià del Besòs is a thrid prize competition entry by IKOKORA and Ros-Sutrias promoted by Impsol in 2019. It is located in Sant Adrià del Besòs Spain in a park, riverside and urban setting. Its scale is medium with a surface of 5.085 sqm a budget of 3.236.393 € and a ratio of 636 €/sqm. Key materials are metal and wood. Ikokora collaborated as visualizer.

Malgrat la disposició aparentment diàfana de l’edifici objecte del concurs, les condicions urbanes que es projecten sobre aquest sector de la ciutat i alhora del territori seran prou determinants com per a caracteritzar diferentment cadascuna de les seves quatre façanes i, per extensió, la totalitat del conjunt.

Accessos

– Accés peatonal. El projecte proposa que l’accés general dels habitatges es realitzi des d’un dels extrems de l’edificació, concretament del que recull el traçat del futur carrer tangencial d’aquest sector de la Catalana. Per a la construcció del sistema d’accés de l’edifici es proposa un generós espai de transició, sota porxo, que salva el metre d’elevació al que es situa la planta baixa, a través d’un tram exterior d’escales i rampa.

– Accés rodat. Tal com s’estableix a les bases del concurs l’aparcament és soterrani i compartit amb l’edifici de la parcel·la veïna (R-16). La disposició extrema dels nuclis de comunicació permet que la ratio d’una plaça mínima d’aparcament per habitatge es pugui satisfer en una sola planta. Això implica l’estalvi de fonamentació d’una planta soterrània, amb el consegüent problema afegit del nivell freàtic, o bé la possibilitat d’adequar aquesta altra planta soterrània per a satisfer la demanda de lloguer a venda a l’entorn.

Tipologia edifici

El projecte opta per una tipologia d’agrupació lineal, en la que l’accés als habitatges es produeix a través de passadís exterior (fig.3). Aquesta solució incideix directament en aspectes rellevants de la proposta:

-Possibilita la ventilació creuada de la totalitat dels habitatges
-Caracteritza les dues façanes longitudinals, una d’elles protagonitzada pels esmentats accessos i l’altre per les sortides o eixides, que majoritàriament prendran la forma de galeries.
-Permet concentrar en un de sol el nucli de comunicacions verticals dels habitatges (a part de l’escala oposada d’evacuació) i disposar-lo al tester de l’edifici, orientada a Sudest,
-El replans resultants d’aquest nucli general de comunicacions esdevenen esplèndids miradors al front marítim, amb les xemeneies de la tèrmica en primer pla, on es planteja la possibilitat de ser utilitzats com a terrasses o fins i tot com a estances d’ús col·lectiu divers.

Tipologia habitatges

Ateses les bases del concurs la totalitat dels 56 habitatges proposats seran de 2 dormitoris (68%) i de 3 dormitoris (32%). Tipològicament els habitatges plantegen una matriu, a trencajunts, d’estances volgudament desjerarquitzades, que donen lloc a organitzacions flexibles i plurals. Transversalment de fora a dins, els habitatges contenen una primera estança exterior, espai de transició que preserva, amb tancaments lleugers, la intimitat respecte el passadís general de circul·lacions i acull des d’un possible menjador d’estiu a l’aire lliure fins les bicicletes, a més de resoldre l’estenedor de l’habitatge.

A l’altre extrem, construint la façana Sudoest, cada habitatge gaudeix d’una galeria que contribueix notablement a satisfer el seu ecosistema tèrmic. L’estança que ocupa l’epicentre de cada habitatge articula el nucli de serveis (cuina, bany i cambra de safareig) i el sistema de circulacions intern. Entre uns i altres, quatre estances (cinc en el cas d’habitatges de tres dormitoris), d’uns 10m2, es disposen a trencajunts constituint una tipologia sense passadissos, oberta als diferents perfils i interessos d’usuaris.

Criteris estructurals i tancaments

El criteri estructural del projecte, que neix simultàniament amb la proposta, parteix d’una disposició geomètrica que garanteix la trama indiferenciada de les estances del habitatges. Pel que fa la fonamentació es plantejaria un sòcol de formigó armat, executat in situ, que correspondria a la planta/es de pàrquing. Sobre aquest sòcol es disposaria l’estructura prefabricada corresponent als habitatges. Aquesta part podria ser, tant de formigó prefabricat com de fusta contraplacada. En canvi les pells de façana es podrien resoldre amb subestructures d’acer galvanitzat, accentuant la seva lleugeresa.

Criteris energètics

La proposta assoleix una màxima qualitat ambiental amb el mínim consum de recursos (també econòmics) i emissió de residus. S’opta per potenciar les estratègies bioclimàtiques com la ventilació natural creuada, el control de la radiació solar al llarg de l’any, l’eliminació dels ponts tèrmics i un alt nivell d’aïllament (com a mínim apèndix E CTE). Combinat amb un sistema de calefacció centralitzat i eficient, de cara a assolir un edifici de baix impacte (nZEB) tant pel què fa a la demanda i al consum energètic i a les emissions. Igualment es preveu consumir el mínim d’aigua possible, emprant equips eficients, regenerant les aigües grises i infiltrant l’aigua de pluja al terreny. Es potencien els materials que tanquen cicles com la fusta i els metalls. La resta s’optimitzen i s’aprofiten al màxim les seves propietats.

2443-IKO-BCN.ES-2019 — Posted in 2019 — Explore more projects on housing and residential — Climate: mediterranean and temperate — Coordinates: 41.421905, 2.2233123 — Team: David Martínez, Jordi Ros, Jordi Sutrias, Juan Valgañón — Collaborator: Fernando Carrasco, Lucía Gutiérrez González — Consultant: Eskubi turró, Societat Orgànica, AIA — Views: 6.656