Casal de gent gran i allotjament col.lectius a Santa Caterina
2324-JME-BCN.ES-2017
Architect: andrea + joan arquitectes
Client: BIMSA
Status: Competition (2017)
Location: Barcelona, Spain
Coordinates: 41.387354, 2.178520
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Concrete, Wood
Environment: Old town
Visualizer: Studio
Budget: 2.169.832 €
Scale: 1.528 ㎡ Medium
Ratio: 1.420,05 €/㎡
Types: Civic center, Housing, Institutional, Residential

La situació actual del solar, lliure d’edificacions, deixa al descobert una escletxa des d’on es pot veure l’interior de l’illa d’habitatges. Des dels estrets carrers característics del barri, aquesta profunditat visual esdevé un regal per al vianant. Aquesta peculiaritat s’entén com un element identitari de l’emplaçament, que proporciona confort, tant visual (degut a la profunda perspectiva) com ambiental (facilitant la circulació de l’aire i afavorint la il·luminació, tant del solar com de l’interior d’illa).

Habitacions iguals

Es parteix d’una planta quadrada de 21,20×21,20m. S’estableix una retícula de 4,20m d’intereix que dóna lloc a una estructura d’habitacions iguals, una successió de pòrtics l’agrupació dels quals encabirà el programa requerit. Aquest plantejament facilitarà qualsevol reestructuració futura en funció de les necessitats que puguin sorgit al llarg de la vida útil de l’edifici. El volum es forada de dalt a baix amb un espai central que il·lumina totes les estances i funciona com un espai de relació per als usuaris.

La llar, més enllà de la casa

Es projecten espais flexibles i ampliables, amb les mínimes particions, buscant la transparència entre estances. S’eviten els passadissos dimensionant els espais de comunicació de tal manera que esdevenen espais de relació confortables per fomentar la interacció dels usuaris. El límit entre la unitat mínima d’habitatge i el carrer es dilata al llarg d’una successió d’espais on el grau de privacitat disminueix paulatinament i permet la apropiació dels mateixos per part dels residents.

En sec

Una successió de pilars de fusta en forma de creu juntament amb bigues de fusta laminada acaben configurant pòrtics prefabricats que es van ensamblant entre sí. Sobre aquesta estructura recolzen els forjats prefabricats de fusta. El fet de concentrar l’edifici en una cantonada del solar, facilita la col·locació d’elements necessaris per a la construcció. La unitat de modulació és relativament petita i controlable, es pot prefabricar en taller i portar a l’obra mitjançant camions de petit format . L’espai alliberat es pot utilitzar també per acopiar el material rebut de taller.

Competition: Casal de gent gran i allotjament col·lectius a Santa Caterina | Team: Andrea Capilla Mónaco, Joan Martí Elias | Post date: 30/08/2018 | Views: 4.436