Conjunt d'edificis a Karlsplatz
0797-DLD-MUC.DE-2013
Architect: Daniel López-Dóriga Sagalés
Status: Academic
Visualizer: Studio
Scale: Extralarge
Types: Masterplan, Public space

El lloc

El solar té ubicació davant la plaça de Karlsplatz, una antiga porta al casc antic de Munic. La plaça es troba en plena ronda del casc antic, la Sonnenstraße, per on passava l’antiga muralla. És ben a prop, també, de la estació central de trens de la ciutat, la Hauptbahnhof. Als voltants immediats, donant façana al solar, hi teni m una varietat important d’edificacions. En la seva majoria hi trobem edificacions de rellevància, d’una mida i gra especialment destacats. Per la cara nord hi trobem el Palau de Justícia (Justizpalast) i l’edifici dels jutjats i tribunal superior de Baviera (Oberland Gericht). Per la cara oest  s’hi ubica un edifici de caire protegit, en aquests moments uns grans magatzems. Per la cara est hi tenim la plaça, o més ben dit, nus de ronda de Karlsplatz.

En canvi, per la cara sud hi trobem un carrer residencial amb edificis d’habitatges de gra mitjà dins el l’espectre del teixit de la ciutat residencial de Munic. Per la cota inferior, sota terra, diferents vies de tren i metro passen sota els carrers de la ciutat, però és de rellevància l’existència del centre comercial de Stachus-Karlsplatz, que s’ubica sota la plaça, sota terra, que en les ciutats del nord serveixen també per a poder comprar durant la temporada més freda de l’any, en ple hivern. A través dels passadissos del centre comercial es pot accedir a les vies tant de tren regionals com de metro intrametropolitanes.

Així doncs, ens trobem en un solar cèntric, en una zona estratègica d’ús mixt. El projecte buscarà donar resposta, doncs, a una àrea de ciutat complexa, que haurà d’actuar com a element articulador i nexe  entre el casc antic, l’eixample de la ciutat residencial i l’area d’equipaments i infraestructures centrals de la ciutat a la cota de l’espai public, així com l’integració del centre comercial i les vies d’infraestructura a nivell inferior sota terra.

Programa

El conjunt edificat es composa del següent programa mixt de caire privat: Habitatges, Hotel, Oficines i Comercial.  Es lliberen dos grans espais per a plaça pública, així com petits passatges puntuals sota edificació per a passos públics de connexió en planta baixa. El programa Comercial s’ubica en les plantes baixes, obtenint diferents espais per a locals i botigues de l’àrea, de diversos tamanys per al tipus de comerç existent a la zona. L’Hotel s’ubica en vertical en l’edifici més alt, un dels extrems que tanca la nova plaça davant del Palau de Justícia.

Procés de projectació

Durant el procés de projectació, es de rellevància posa de manifest les següents voluntats:

– Dotar d’una plaça inexistent davant la façana del palau de justícia. reconeixent i donant sentit a una façana fins ara minvada.
– El treball en secció. La creació d’una plaça lleugerament elevada, 1,5 m. Que les vegades otorga un espai tranquil i dignificat respecte el pla de ciutat i que serveix de gran «patio» , el cor de la zona urbana on s’hi  volcaran els habitatges, i a la vegada resulta de sòcol/plataforma que lliga i uneix el conjunt edificat, anclant-se a la part posterior del solar. (L’espa i que en resulta és estàtic, renaixement, plaça del rei)
– Anclatge de la volumetria a la part posterior del solar. L’estudi de la ciutat i les diverses reflexions portaven  a pensar on podem ubicar els punts alts del conjunt edificat. L’edifici més alt, no s’ubica fent front a la plaça de Karlslplatz sinó més endarrera, per la voluntat de no competir amb el palau de justícia. Ans el contrari, la creació i delimitació de la plaça davant del palau de justícia
– Estirar l’espai públic. La concatenació dels espais públics en diagonal, i la utilització dels punts més alts com a petites marques de referència per definir l’espai urbà
– Fer façana, fer carrer
– La contemplació de l’actuació com un conjunt edificat únic, de programes diversos

Així doncs, els mecanismes emprats més rellevants són:

– Diferències d’alçada en la volumetria. La volumetria, mitjançant la combinació d’elements moderats en alçada amb punts estratègics de més alçada.
– Composició volumètrica en planta en diàleg amb la ciutat. S’estableix un diàleg  de l’arquitectura en planta, prenent en consideració els elements decomposició moderna asimètrica en un entorn d’arquitectura d’elements clàssics.
– La diagonalització dels espais públics. Relacions d’espais en diagonal, similars als espais d’estar.
– Excepcions en la volumetria pura, girs puntuals de façanes en els elements d’alçada per establir relacions entre el conjunt i amb la ciutat.

Construcció

L’edifici es construeix mitjançant una façana ventilada de GRC (glass-fiber reinforced concrete, formigó amb fibres de vidre) i aïllament sobre subestructura metàlica galvanitzada agafada sobre façana estructural de formigó. Els paviments a l’interior són de fusta ecològica reciclada de baviera (timber). Triple envidrament per a assegurar la mínima transmissió de calor segons els estandads ecoeficients de la passiv haus. Carpinteries mixtes d’alumini i fusta amb trencament de pont tèrmic. Es tenen en compte goterons i elements constructius en la façana per a la correcta evacuació de l’aigua.

Les cobertes no transitables són invertides amb acabat de graves. Les cobertes transitables també, però incloent un paviment de pedra. Els envans amb acabats mitjançant plaques de de cartró guix, pintat blanc. Els cel rasos continus, de cartró guix amb acabat pintat blanc. Els detalls constructius asseguren els requeriments d’estanqueïtat, protecció al vent, seguretat d’utilització  sense perdre la claredat del disseny.

Post date: 12/12/2013 | Views: 2.630