Edifici Polivalent 2
0604-SAV-ES-2008
Architect: Santiago Vives
Status: Competition (2008)
Clasification: 1 prize
Visualizer: Studio
Budget: 3.122.975,55 €
Scale: 2.287 ㎡ Medium
Ratio: 1.365,53 €/㎡
Types: Education, University

Descripció general

L’edifici es disposa en forma de dos blocs articulats que defineixen un ampli vestíbul d’accés i relació, amb un marcat caràcter d’espai públic.

Aquest disseny ve condicionat per l’alineació corba del vial principal d’accés, per aconseguir una òptima comunicació entre el vial i el campus, i centralitzar i optimitzar les circulacions interiors de l’edifici.

Seguint el programa funcional com a punt de partida, s’ha pensat al mateix temps en un edifici flexible i adaptable amb un esquema de distribució simple, i una estructura modulada que permeti una xarxa d’instal·lacions fluida accessible i registrable.

Construcció dels envoltants verticals

Les parts de façana ventilada es formen amb una fulla exterior de pannells de gran format de morter pretensat de 30mm tipus «Omega-Zeta» (1), perfils horitzontals d’acer galvanitzat i cambra ventilada de 40mm (2), làmina continua termoreflectant de 4mm tipus «Polynum» (3), cambra amb perfils verticals C230 d’acer galvanitzat entre forjats (4), placa de guix laminat hidròfug de 13mm (5), aïllament tèrmic llana de roca de 70kg/m3 amb barrera de vapor (6) i un tancament interior amb plaques de fibra-guix 12,5/50mm (7), col·locat sobre muntants d’acer galvanitzat cada 600mm. L’ús de prefabricats i construcció en sec redueix l’impacte ambiental: limita el trasllat i la manipulació d’aigua i materials en situ, minimitza els temps d’ execució, facilita el desmuntatge i el reciclatge. El coeficient mitjà de transmitància U es 0,38 W/m2K (valor màx. segons Decret D’Ecoeficiència és 0,70 W/m2K).

Les parts translúcides de les façanes es formen amb perfils verticals de vidre “u-glass” 262/60/7 formant cambra de 70mm amb juntes segellades i aïllament translúcid incorporat. La fusteria corresponent és d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic tipus «Linit 83W» de la marca Lamberts. Els sistemes de tancaments translúcids permeten aprofitar la llum natural d’una manera controlada en quant als seus efectes no desitjats. La microestructura de l’aïllant translúcid converteix la llum directa en llum difusa sense ombres. La capacitat de reflexió de l’aïllant rebaixa considerablement la transmissió de la radiació solar (ones llargues) reduïnt d’aquesta manera l’efecte hivernacle dels tancaments transparents. Durant els períodes freds l’aïllant limita la transmitància tèrmica de l’interior a l’exterior i per tant les pèrdues de calor. Per últim compta com a avantatge d’aquest  tipus de tancaments la quasi nul·la necessitat de manteniment. El vidre es neteja amb la pluja i com que no és transparent, no causen molèsties visuals els micro-residus superficials.

Engineer: Proisotec enginyeria SLP, Arguijo y asociados SL | Structural engineer: Arguijo y asociados SL | Post date: 28/09/2012 | Views: 1.558