Escola Teresa Godes i Domènech a el Montmell
2323-JFB-ES-2018

L’edifici és un volum compacte, que es desenvolupa en una única planta. Es modula en tres franges amples que allotgen programa i dues intermitges que són els passos. L’accés és perpendicular a les franges, i genera el vestíbul d’entrada que permet accedir fàcilment als dos passos. A la franja del mig uns patis interiors donen llum als passos i a les peces del programa situades en aquesta franja, i faciliten la ventilació creuada de totes les peces de l’edifici.

Programa

L’organització de la planta en tres franges facilita la disposició del programa de l’escola d’una manera molt ordenada. La franja més propera a l’accés, amb orientació sud-est, allotja el programa d’infantil, i la nord-oest, donant a les vinyes, allotja el programa de primària. A la franja central es situen l’administració i serveis auxiliars d’infantil i primària. A l’extrem de les tres franges, a la façana nord-est, es situen la cuina i el menjador, ocupant la franja de primària i la del mig, aconseguint així la connexió directe amb la sala de psicomotricitat de la franja d’infantil.

Post date: 29/08/2018 | Views: 4.908