Qualitat de la proposta arquitectònica en la reinterpretació de la visualitat i materialitat de la façana del project original

Es pot dir que la façana de 1962 del COAC transgredia el model habitual de mur cortina que en aquells moments es construïa tant als Estats Units com a Europa. Enfront a un sistema constructiu tancat i patentat, la façana del COAC es tracta d’un sistema obert construït amb materials usuals a casa nostra com ara els perfils d’acer, la baldosa de vidre o la fusta. En comptes de ser una façana tancada i hermètica, fet determinant del disconfort interior actual, la façana de l’espai interior. A més, les finestres són de fusta i perfil d’acer, solució poc habitual en aquells moments sobretot en edificis destinats a ser la imatge de la modernitat arquitectònica.

Es pot dir que el temps s’ha encarregat de revaloritzar l’essència constructiva d’aquesta façana. Avui una façana moderna per a un edifici d’oficines; permet la ventilació natural controlada dels espais interiors, col·labora i optimitza els sistemes actius de confort ambiental, tot utilitzant sistemes constructius oberts com fusteries de fusta que són tan habituals en la construcció actual.

La majoria de sistemes i materials de la façana del COAC, malgrat que en l’actualitat hagi perdut algunes prestacions constructives (falta d’aïllament, falta d’estanquitat, infiltració d’aigua…), tenen el potencial per ser funcionals. Per això creiem que qualsevol rehabilitació a l’edifici implica respectar els valors arquitectònics i alhora potenciar les solucions preexistents, sempre que siguin útils, per tal d’actualitzar-les als estàndards normatius i als requeriments funcionals actuals sense comprometre l’essència del projecte.

La proposta de Rehabilitació de la façana de 2014 del COAC ha buscat mantenir l’essència constructiva de la façana del 1962 d’en Xavier Busquets:

Concepció tècnica senzilla; es manté el sistema constructiu original; muntants i fusteries d’acer, fet que afavoreix l’economia de l’obra i s’utilitzen materials a l’abast que no competeixen amb els esgrafiats de Picasso ni amb l’ambient general de la Plaça Nova.

Concepció ambiental passiva; es proposa un concepte senzill i bàsic de condicionament mitjançant un sistema de ventilació a través de la façana, el qual pot interactuar en un futur, si cal, amb nous sistemes actius de confort ambiental. En resum, s’ha buscat transformar el comportament de la façana de 1962, pel que fa als aspectes de l’eficiència energètica, als paradigmes de 2014.

Coherència i factibilitat constructiva

La proposta recupera i restaura la majoria de sistemes, materials i acabats originals de la façana. Per tal de complir amb els estàndards normatius energètics es proposa una reconfiguració de l’envolupant actual afegint una fulla interior que permet millorar considerablement les prestacions de la façana mantenint i perfeccionant l’actual funció de ventilació natural. Es proposen dues solucions, compatibles entre elles:

Proposta BASE : Respon a les demandes del concurs mitjançant una intervenció amb una concepció ambiental 100% passiva. Es basa en una rehabilitació i restauració de la solució actual que permet un estalvi energètic del 63% respecte l’existent, i un estalvi material del 87% respecte una substitució total de la façana.

Proposta PLUS : És aquella proposta futura que incorpora l’opció Base i la compatibilitza amb la millora dels sistemes tècnics que requereixen els espais d’oficina. Es proposen climes alternatius de tipus radiant, millorar l’eficiència energètica dels sistemes de clima, millorar l’eficiència de la il·luminació artificial, millorar l’eficiència dels equips de treball i afavorir l’autoconsum.

credits

architects: dataAE, Jaume Avellaneda  |  client: COAC  |  status: Competition (2014)  |  competition: Rehabilitación de la fachada de Plaça Nova del COAC  |  location: Barcelona, Spain (41.384572, 2.174913)  |  climate: Mediterranean, Temperate  |  materials: glass, wood  |  environment: Urban  |  consultant: Societat Orgànica  |  visualizer: Studio  |  scale: medium  |  types: commercial, foundation, refurbishment  |  views: 1.873

same competition (+3)

dataAE, Jaume Avellaneda | Jorge Ruiz Boluda | Albert Clèries, Manuel Julià, Joaquim Mulà | RAS Arquitectura