Escola de Música Municipal Robert Gerhard is a winning proposal by Bammp Arquitectes developed in 2023. It is located in Valls Spain in an old town setting. Its scale is medium with a budget of 3.700.000 €. Key materials are wood and stone. Graph collaborated as visualizer.

La nostra proposta se situa al centre històric de Valls, en un traçat que s’entrel·laça composant una estructura que serveix de suport a les diferents peces arquitectòniques que, com en una partitura, formen part de la simfonia anomenada Barri Antic. Seguint el traçat que embolcal·la l’emplaçament proposat, trobem diferents punts singulars que s’interseccionen, interaccionen i s’ intercanvien entre ells, fomentant una zona de passeig i gaudi, que ens ajuda a connectar l’escola de música a un pentagrama ja consolidat. I, alhora, el propi edifici és un pentagrama: els murs són les línies que estructuren el programa de l ’escola de música.

Una nota entre dues línies

Dins d’aquest sistema, que és el cent re històric de Valls, trobem el principal eix comercial de la ciutat , el carrer de la Cort en el qual hi ha edificis singulars, entre ells l’edifici de Ca Padró. L’objecte del projecte és reconvertir Ca Padró i les parcel·les adjacents amb façana al carrer del Forn Nou i al carrer de la Peixateria en una escola de música per a tota la ciutadania, en un espai que sigui punt d’unió i de relació entre els vallencs i les vallenques. Per això, la nostra proposta connecta els tres carrers que envolten l’edifici −la Cort, Forn Nou i Peixateria− i obre una nova plaça.

La proposta que presentem neix d’identificar l’edifici com un pentagrama, suport de la creació musical, tot mantenint i posant en valor els murs estructurants existents, línies paral·leles i equidistants, que seran el suport de l’espai per a la creació musical. Els murs estructurants, que formaven les crugies edificatòries, i les partions parcel·làries seran el traçat històric del lloc.

Els murs existents, tant pel seu gruix com per la seva disposició geomètrica, serveixen, en les diferents plantes, de murs estructurals del programa del nou edifici. Les aules de petit format van a les plantes inferiors, les aules mitjanes, a la planta intermèdia i les aules de gran format, a la planta sota-coberta. Des de la vessant tècnica, els murs existents, tant per la seva forma com per la seves textures, són molt adequats per donar confort acústic a les diferents peces que composen el programa funcional de la nova escola.

L’accés

El carrer de la Cort connecta la plaça del Pati −centre neuràlgic de la ciutat i porta d’accés al nucli històric− amb la plaça del Blat −en la qual hi ha l’ajuntament, l’església de Sant Joan i és el centre de les festes de caràcter popular. Es tracta, doncs, d’un carrer molt impor tant de la ciutat, amb vida pròpia, eix comercial i de trobada dels vallencs i les vallenques. En canvi, el carrer del Forn Nou és un carrer secundari.

En una escola de música hi ha una entrada i sortida constant d’usuaris a diferents hores del dia, sobretot a la tarda després de l’horari lectiu de les escoles. Creiem que no és oportú carregar el carrer de la Cort amb aquest nou flux d’usuaris perquè és un carrer que ja està prou transitat. Atès que un dels objectius de la ciutat és potenciar el Barri Antic, la situació òptima de l’accés a la nova escola de música ha de ser pel carrer del Forn Nou, a través d’una nova plaça.

Aquesta idea de projecte ha tingut molt en compte els criteris de l’urbanisme amb perspectiva de gènere. Per nosaltres és important crear un edifici compacte, sense passatges ni racons foscos, amb bona visibilitat i il·luminació, que afavoreixi la percepció de seguretat. A més, la nova plaça, a banda de ser l’accés al nou equipament, serà un espai públic de relació que afavorirà l’autonomia i la socialització de les persones, serà el punt de trobada dels usuaris de l’escola, però també un nou espai públic per entreteixir la xarxa quotidiana connectant els equipaments públics de la ciutat −l’ajuntament, el centre cívic, la biblioteca− amb al tres usos quotidians −comprar, passejar, jugar.

Malgrat que apostem per l’accés principal a l’escola de música des del carrer del Forn Nou, l’edifici disposa en planta baixa d’un eix sud-nord que crea dos accessos: un de principal des de la nova plaça i un de secundari des del carrer de la Cort. La situació de la recepció està pensada per controlar visualment ambdós accessos.

Som conscients de la complexi tat econòmica i urbanística de l’expropiació i de l’enderroc de les finques 7, 9 i 11 ja que les finques 9 i 11 tenen una protecció BPU i la 9 està dins de l’entorn de protecció de la Capella del Roser, bé declarat BCIN. En el cas d’adquisició i ender roc s’estudiaria si cal deixar algun element protegit com ara arcs medievals o petits cellers, com ja s’ha realitzat en altres punts de la ciutat, i que aquests elements formessin part de la nova plaça.

Nou edifici annex

En una escola de música hi ha parts del programa que es poden separar en diferents grups segons el seu ús i les seves característiques. En el nou edifici annex, el qual té un accés independent des del carrer de la Peixateria i està separat de la resta de l’edifici per un pati i uns ponts exteriors, col·loquem les peces del programa que poden funcionar en un horar i independent del de l’escola de musica i les peces que poden provocar problemes de soroll amb les aules.

Aquestes peces són els estudis de gravació i els estudis petits, que poden ser llogades per gent de fora de l’escola. La sala de combos és un sala que pel seu ús intensiu (instruments de percussió, batucades …) no conviuen bé amb la resta del programa de l’escola. Aquest edifici annex també alberga l’ascensor de grans dimensions −imprescindible pel transport de pianos o d’instruments de gran format− i una escala protegida per resoldre el tema d’evacuació en cas d’incendi.

Edifici principal

A la planta baixa de l’edifici principal, al costat de l’accés del carrer del Forn Nou, col·loquem la part d’administració i control de l’escola així com la petita biblioteca de reforç en les sales amb més interès arqueològic. No serà una gran biblioteca perquè al costat de l’àmbit tenim la biblioteca Carles Cardó. La resta del programa de l’aulari el col·loquem a les diferents plantes tenint en compte les dimensions dels espais. Així, a les plantes inferiors el murs únicament col·loquem petites sales i a les plantes superiors sales més grans.

Per últim, a la planta sota-coberta col·loquem la sala auditori orientada al carrer del Forn Nou, amb les millors vistes sobre la trama urbana de Valls, i, orientada al carrer de la Cort , col·loquem la sala de cors. Per complementar aquestes dues sales, col·loquem dues sales mitjanes. Les connexions entre sales son flexibles per tal que es puguin unir quan convingui. Disposem els ascensors a la part de l’edifici annex d’obra nova del carrer de la Peixateria. Conservem l’escala principal i en col·loquem una de nova molt lleugera perquè no competeixi amb la vella i contrasti. Construïm aquesta nova escala de vidre per permetre l’entrada de llum a les plantes inferiors.

Connectats a la zona de l’escala, hi ha els diferents magatzems de planta per guardar instruments i les sales d’instal·lacions. A les escoles de música és necessari disposar de grans espais d’emmagatzematge ja que els instruments tenen un alt valor econòmic. Per últim, deixem les sales soterrades sense ús específic. La sala petita del carrer de la Cort estarà lligada a les zones d’administració, com a magatzem. La sala amb volta, que fa temps formava part del bar Arc, té interès arqueològic però funcionalment no compleix els requisits d’accessibilitat i de seguretat contra incendis establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació. Per tant, com que no pot formar part del programa de l’escola de música, la tractem com una sala addicional i la conservem, però sense un ús específic.

3018-BMM-ES-2023 — Posted in 2023 — Explore more projects on cultural and music school — Climate: temperate and mediterranean — Coordinates: 41.2845527, 1.2491534 — Views: 1.301